zolaq : is.

  • Bir endə olan uzun forma,bir şeyin bir endə olan dar, uzun parçası.Dəmir zolağı. Kağız zolağı
  • Enli xətt. Abı zolaqları olan parça. Ağsarızolaqları olan divar kağızı. Parçada qırmızızolaqlar. // Bir şeyin buraxdığı uzun,ensiz iz; xətt; zol. İşıqlanıb al zolağı; Parlayandagöy qurşağı; Birnəfəsə çıxdıq dağı.M.Dilbazi
  • Bir sahənin, səthin və başqa bir şeyinümumi fon üzərində hər hansı bir əlaməti iləfərqlənən uzanmış hissəsi. Qara tüstü zolaqları.– ..Dan yeri sökülməyə başlayır, içəriyəişıq zolaqları süzülürdü. M.Hüseyn. Bu qaranlığıharadansa düşən Ay işığının zolağıikiyə parçalamışdı. Ə.Məmmədxanlı
  • Bir şeyin uzanıb gedən qismi; qurşaq,zona, sahə. Qaratorpaq zolağı. Səhra zolaqları.Sahilin qumlu zolağı. – Yolumuz .. təzəsalınmış meşə zolaqları arasından keçirdi.M.Dilbazi
  • köhn. Kolxozlar təşkil olunmadan əvvəl:kənd torpağının ayrı-ayrı kəndliyə məxsusolan dar şum sahəsi.

  • Bir cevap yazın