yağmaq : f.

  • Havadan qar, yağış, dolukimi şeylər düşmək, tökülmək. Qar yağmaq.Dolu yağmaq. – Havalar gözəl keçirdi, teztezyağış yağırdı. C.Məmmədquluzadə
  • Çox miqdarda, arası kəsilmədən tökülmək.Biz şəhərə girdiyimiz zaman şiddətlixəzri əsir, küçələrin tozunu havaya sovurur,göydən başımıza torpaq yağırdı. A.Şaiq.// məc. Bir şeyin çoxluğunu, şiddətini, davamlılığınıbildirir. Üsyançılar qalib gələnkimi bizim olduğumu bu evə yağan güllələrinsayı-hesabı olmayırdı. H.Nəzərli. Göydənyerə zülm yağır; Çörək baha, vergi ağır.S.Vurğun. // Bir şeyin bolluğunu bildirir._Bərəkət yağmaq – bolluq olmaq, artmaq,çoxalmaq. Şəms padşaha dua-səna edib xəzinəninüstünə gəldi, açarları alıb işə başladı.Onun vaxtında xəzinənin üstünə gündən-günəbərəkət yağdı. (Nağıl)
  • məc. dan. Bir şeyi ifadə etmək. Onunüzündən biclik yağır. Sifətindən nur yağır.– Yağır gözlərindən odlu ildırım; GörməmişdiQozluq belə bir qırım. H.K.Sanılı. Hüzn vəciddiyyət yağan çöhrəni bir anda ilıq bir məmnuniyyətifadəsi qapladı. M.S.Ordubadi. Kəsalətyağan vücudunun tərsinə olaraq çoxcəld və quş kimi yüngül hərəkət edən ruznaməçiİranpərəst tez qaçıb portfelini gətirdi.M.İbrahimov.

  • Bir cevap yazın