zonal : sif. [yun.] Zonaya aid olan, zonailə əlaqədar olan, müəyyən zona üçün səciyyəviolan. Zonal bitkilər. – Boz torpaqlarQarabağ düzünün aran hissəsi üçün əsaszonal torpaqlar hesab olunur. S.Salayev.


Bir cevap yazın