zünnar : is. [ər.] Xristian keşişlərinin ibadətzamanı bellərinə bağladıqları ucları aşağısallanan sərt qurşaq (klassik şeirdə xristianlıqrəmzi kimi işlənmişdir). _ Zünnar bağlamaqklas. – müsəlmanlıqdan dönmək, xaçpərəstolmaq. Axırda zünnar bağlarsan; Qəməyoldaş olan könlüm! Aşıq Valeh.


Bir cevap yazın