zəncirləmək : f.

  • Zəncir vurmaq,zəncirlə bağlamaq. İti zəncirləmək. – Pirikişi qara köpəyi heç vaxt zəncirləmirdi.S.S.Axundov
  • məc. Boğmaq, hərəkət etməyə, fəaliyyətgöstərməyə imkan verməmək. Din vəməzhəb yoxsulları zəncirləyib ağalara və sərvətdarlaraqul etmək üçün yaradılmışdır.S.S.Axundov. Qanun var ki, zəncirləmiş ruhu,dili, həvəsi. N.Rəfibəyli
  • məc. Özünü bir işə və ya şeyə bağlamaq,əl-ayağını bağlamaq. [Aslanın] bir fikrivardısa, o da qardaşını evləndirməkdi. LakinFərhad həmişə eyş-işrətdə olduğu üçün özünühələ zəncirləmək istəməyib Aslanın sözlərinirədd edirdi. C.Cabbarlı.

  • Bir cevap yazın