zər₁ : is. [fars.] klas.

  • Qızıl. Zər ilə olanzor ilə olmaz. (Ata. sözü). Ey mücəssəm duyğu,ey ülvi bəşər; Ey çamırlıq içrə düşmüş saf zər.A.Səhhət. Gözəlsən, tərifin düşüb mahala;Zər kəmər yaraşır qaməti-dala. Aşıq Ələsgər.Neçə məktəblərimiz var, neçə cəmiyyətimiz;Zərimiz, zivərimiz, qüvvətimiz, qüdrətimiz.Ə.Nəzmi
  • Qızıl suyu, yaxud qızılı toz. Zər vurmaq.Zər kağız (üzərinə qızıl suyu çəkilmiş,yaxud qızıl tozu ilə örtülmüş kağız). Zər yazı(qızıl suyu ilə yazılmış yazı). – Bunu oxumusanmı?– deyə mizin üstünə atdığı sarıcildli, zər yazılı kitabı göstərdi. M.Hüseyn.Rəis zər paqonlu qaraşın bir oğlan idi. MirCəlal. Qoşqar sinəsi atlana-atlana daşlarınüstünə qaçar, .. zər kimi bərq vuran balıqlarıyığmağa başlardı. İ.Hüseynov
  • B a x zərxara. Zər tuman, zər arxalıq;Yaşılı, həm alı göyçək. Aşıq Ələsgər.

  • Bir cevap yazın