zəhlə : zəhləsini aparmaq (tökmək) –təngə gətirmək, bezikdirmək, usandırmaq.Mərdlərə can sadağa; Zəhləmi bədzat aparar.Aşıq Ələsgər. Balaca uşaqların səsiküyüadamın zəhləsini aparır. C.Məmmədquluzadə.[Zeynəb] ədəbiyyat müəllimininlap zəhləsini tökmüşdü. Qantəmir. Zəhləsiqaçmaq (getmək) – görməyə gözü olmamaq,acığı gəlmək, sevməmək, nifrət etmək….Şahın münəccimbaşıdan zəhləsi getmişdi.M.F.Axundzadə. Bir müsəlman övrətindənzəhləsi qaçanda, gecə-gündüz səy eləyir ki,övrət ölsün, yəni vəfat etsin. C.Məmmədquluzadə.[Məşədi İbad:] Hərgah [papağı]bu cürə qoysam, onda qızın məndən zəhləsigedər. Ü.Hacıbəyov. [Məhbusi Kərimxana:]Oğru kimi gizli və işsiz yaşamaqdan zəhləmgedir. M.İbrahimov.


Bir cevap yazın