yafəs(i)lər : cəm [Bibliya əfsanəsinəgörə: Nuhun üç oğlundan ən kiçiyinin, dünyadakıtayfaların ulu babası, əcdadı sayılanYafəsin adından] Qafqazın, Ön Asiyanın,Aralıq dənizi ölkələrinin, Pireneyin birhissəsində yaşayan, yaxud vaxtilə yaşamışxalqlar qrupunun şərti adı (bu xalqlar qrupunabəzi qədim tayfalar, habelə indiki xalqlar:abxazlar, basklar, gürcülər, çərkəzlərvə b. daxildir).


Bir cevap yazın