ZİBƏR

(Bakı, Lənkəran)
bax zibar
◊ Zibərin tökməg (Bakı) // Zibərin dağıtmağ (Lənkəran) – b a x zibarın töx’məx’. – Sən allah, Mədinə, zibərimi tökmə

Bir cevap yazın