zəlalət₁ : is. [ər.]

  • klas. Alçalma, alçaqlıq,həqarət, rəzalət, xarlıq. Bu nə zəlalətdir?2. Zillət, əzab və əziyyət, çətinlik, möhnət.Amma o millət ki, ümidini qılınca bağlayıb,həmişə zəlalətdə bulunubdur. N.Nərimanov.[Dərvişin] üzündə və gözlərində əziyyətnişanələri oynaşıb çox zəlalətlərə düçarolduğuna işarə verirdi… A.Divanbəyoğlu._ Zəlalət çəkmək – əziyyətlə, zillət içindəyaşamaq, çətin dolanmaq, acı, ağır həyat keçirmək.Zəlalətə düşmək – zəlil olmaq, zillətədüşmək, bəd-bəxt olmaq. [Hacı Novruz:]Belə zəlalətə düşməkdənsə biryolluq ölüb qurtarmaqməsləhətdir. Ə.Haqverdiyev.

  • Bir cevap yazın