GƏNDİGƏLƏN

(Borçalı)
bax gəndəliyən . – O yerdə gəndigələn olor ku, o yer yaxşı piçilmer

Bir cevap yazın