GƏMGEŞDƏKLİ

(Salyan)
əndamlı, ətlicanlı. – Sona gəmgeşdəkli adamdı

Bir cevap yazın