FƏLƏZDƏMƏX’

(Gədəbəy, Tovuz)
atmaq, tullamaq. – Topu uzağa fələzdədim; – Sən öl, qolunnan tutuf pusa:t elə fələzdiyəjəm ki, səni eşiyə (Tovuz)

Bir cevap yazın