züyçü

züyçü : is. Zurnaçalanın yanında züy tutançalğıçı. Züyçü züy tutar, zurnaçı zurna çalar.(Ata. sözü).

Read More

züy

züy₁ : is. Nəfəslə çalınan musiqi alətlərindəsəsi əsas alətin ahənginə uyğunlaşdırma,onun çaldığı havanı təkrar etmə. _ Zü(y)tutmaq (getmək) – 1) çalınan havanı təkraretmək, səsi onun ahənginə uyğunlaşdırmaq(nəfəslə çalınan musiqi alətində); // məc.müşayiət etmək, bərabər çalmaq. Züy tuturgecələr suların səsi; Bur-da çobanların zilşikəstəsi. S.Vurğun; 2) məc. öz fikri olmayıbbaşqasının fikrini, sözlərini təkrar və ya müdafiəetmək.

Read More

züvvar

züvvar : bax zəvvar. Züvvarları gözləyənlərgözlərini haman tüstü tərəfə tutub, səbirsizgözləməkdə və söhbət etməkdə idilər.T.Ş.Simurq. Yaxşı, a kişi, axır sabah-biri günzüvvarlar çıxırlar. C.Məmmədquluzadə.

Read More

zürriyyət

zürriyyət : is. [ər.] klas. Övlad, nəsil,soy. [Şah:] Məndən sonra mal-dövlətimə ..sahib olacaq bir zürriyyətim yoxdur. “Lətifşah”. [Səlim bəy:] ..Mirzənin, budur, saqqalıdüşüb qurşağına, amma zürriyyəti yoxdur.Ə.Haqverdiyev.

Read More

zürafə

zürafə : is. [ər.] zool. Boynu çox uzun vəqabaq ayaqları dal ayaqlarından uzun, gövşəkAfrika heyvanı. Zürafə boynuna bənzərdiboynu; Məğrur, ədalı bir duruşu vardı.H.Cavid. Hacının gözünə görünmək istəyənyüzlərcə yaltaq ziyalılar ayaq barmaqlarıüstündə qalxıb başlarını zürafə kimi yuxarıqaldırırlar. M.S.Ordubadi.

Read More

zünnar

zünnar : is. [ər.] Xristian keşişlərinin ibadətzamanı bellərinə bağladıqları ucları aşağısallanan sərt qurşaq (klassik şeirdə xristianlıqrəmzi kimi işlənmişdir). _ Zünnar bağlamaqklas. – müsəlmanlıqdan dönmək, xaçpərəstolmaq. Axırda zünnar bağlarsan; Qəməyoldaş olan könlüm! Aşıq Valeh.

Read More

zümzüməli

zümzüməli : sif. Zümzümə ilə oxuyan;təranəli, ahəngli. Çalxanır dəryalar, çığırışırqazlar; Zəm-zəm zümzüməli göllərin, dağlar!Aşıq Ələsgər. ..Səhərə qədər çayın və bulaqlarınzümzüməli suları baş alıb hara isə gedir.Ə.Vəliyev.

Read More

zümzümələmək

zümzümələmək : f. Zümzümə etmək,dodaqaltı oxumaq, nəğmə oxumaq. // Məc.mənada. Dağlardan əsən meh əbasını yellədikcəxoşlanır, dodağının altında zümzümələyirdi.S.Rəhman.

Read More