zünnar

zünnar : is. [ər.] Xristian keşişlərinin ibadətzamanı bellərinə bağladıqları ucları aşağısallanan sərt qurşaq (klassik şeirdə xristianlıqrəmzi kimi işlənmişdir). _ Zünnar bağlamaqklas. – müsəlmanlıqdan dönmək, xaçpərəstolmaq. Axırda zünnar bağlarsan; Qəməyoldaş olan könlüm! Aşıq Valeh.

zümzümə

zümzümə : is. [ər.] Ahəstə səslə, pəsdən,özü üçün oxuma, dodaqaltı oxuma. Eşitdimcavanların şirin zümzüməsini; Dinlədim layladeyən anaların səsini. Ə.Cəmil. Ötüşən quşlarınciviltili nəğməsi, büllur suların şirinzümzüməsi, sərin təranəsi [eşidilirdi]. M.Rzaquluzadə._ Zümzümə etmək (eləmək) –pəsdən, ahəstə səslə özü üçün oxumaq; dodaqaltıoxumaq. Kalvayı Qurban pəyəyə gedəndəgördü ki, Ələsgər camışın axurundaoturub, astadan zümzümə eləyir. “AşıqƏləsgər”. Baxış bəy zümzümə eləməyə […]

zümrüd

zümrüd : [ər.] is. Yaşıl rəngli qiymətlidaş Sif. mənasında. Zümrüddən qayrılmış.Zümrüd bilərzik. Zümrüd üzük qaşı. – [Qızlar]zümrüd və almaz xalxalları topuqlarınabağladılar. M.S.Ordubadi Sif. mənasında. Yamyaşıl, yaşıl, tündyaşılşey haqqında (təşbeh məqamında). Zümrüddağlar üstündəki al şəfəqlər sönərkən,qonşu bağçalarda həzin bir ney səsi inlədi.H.Cavid. Nə dayanmaq vaxtıdır, gözəl dostum,sən də gəl! Seyr edəlim qol-qola bu zümrüdçəməndə, gəl… M.Müşfiq. […]

zümrə

zümrə : is. [ər.] Silk, ictimai təbəqə,sinif. Ziyalı zümrəsi. – Mirzə Səməd şəhərməktəbini qurtarıb iyirmi yaşından etibarənməmur zümrəsinə daxil olmuşdu. Çəmənzəminli.Bu qəzet [“Qamusul-əxbar”] nə birsiyasi firqənin, nə də bir elmi zümrənin malıidi. Qantəmir. Ümumən kübarlar zümrəsinəqarşı bədgüman olan və pis münasibət bəsləyənQəhrəmani belə bu qızı [Südabəni] xoşlayırdı.M.İbrahimov köhn. Camaat mənasında köhn. Cins, növ, qrup. Heyvanlar […]