züyültü

züyültü : is. Züyüldəmək işi, körpəuşağın ağlamaq səsi, ağlaması. // İnilti İti gedən, sürüşən şeyin çıxardığı səs;vıyıltı. Minalar züyültü ilə süzüb gələrəksağda-solda partlayır, .. güllələr cır arılarkimi [İdrisin] başının dövrəsində vızıldayırdı.Ə.Məmmədxanl

Read More

züyüldəmək

züyüldəmək₁ : f. dan. Sürüşmək. Lotudinməz-söyləməz minbərdən züyüldüyübdüşür yerə. C.Məmmədquluzadə. [Dərviş:]Ruqiyyə ilan kimi iki qolumun arasından züyüldəyibçıxdı. A.Divanbəyoğlu.

Read More

züyçülük

züyçülük : is. Züyçünün işi, peşəsi məc. Öz fikri olmayıb başqasının fikrini,sözlərini təkrar və ya müdafiə etmə.

Read More

züyçü

züyçü : is. Zurnaçalanın yanında züy tutançalğıçı. Züyçü züy tutar, zurnaçı zurna çalar.(Ata. sözü).

Read More

züy

züy₁ : is. Nəfəslə çalınan musiqi alətlərindəsəsi əsas alətin ahənginə uyğunlaşdırma,onun çaldığı havanı təkrar etmə. _ Zü(y)tutmaq (getmək) – 1) çalınan havanı təkraretmək, səsi onun ahənginə uyğunlaşdırmaq(nəfəslə çalınan musiqi alətində); // məc.müşayiət etmək, bərabər çalmaq. Züy tuturgecələr suların səsi; Bur-da çobanların zilşikəstəsi. S.Vurğun; 2) məc. öz fikri olmayıbbaşqasının fikrini, sözlərini təkrar və ya müdafiəetmək.

Read More

züvvar

züvvar : bax zəvvar. Züvvarları gözləyənlərgözlərini haman tüstü tərəfə tutub, səbirsizgözləməkdə və söhbət etməkdə idilər.T.Ş.Simurq. Yaxşı, a kişi, axır sabah-biri günzüvvarlar çıxırlar. C.Məmmədquluzadə.

Read More