zond : [fr.]

  • Orqanların, toxumaların daxilinitədqiq etmək üçün onların içinə yeridilənborucuq və ya çubuq şəklində tibb aləti.Mədəyə zond salmaq
  • Torpağın dərin qatlarını yoxlamaq vənümunələr götürmək, habelə quyu qazımaqüçün burğu
  • Atmosferin yüksək qatlarında meteorolojiişlər aparmaq üçün içərisində avtomatikyazma cihazı olan kiçik hava balonu.
  • Bir Cevap Yazın