zarımaq :

  • B a x zarıldamaq. Xəstə zarıyır.– Sən uğursuz bir güllənin ağrılarından;Zarıyırsan pələng kimi, sinən yaralı.S.Vurğun. ..Yeni məhbus üzü üstə yerə dəyibzarımağa başladı. M.İbrahimov. // Ulamaq.Hərdənbir zarıyır bayquş, yapalaq; Uzaqdatülkülər edirlər vaq-vaq. H.K.Sanılı
  • f. İnləmək, sızlamaq. [Güləndam:] Yusifbəy ilan dili çıxardır. Elə zarıyır, elə zarıyır,adamın yazığı gəlir. N.Vəzirov. Həm də gözdəniraq gəlinlər, qızlar; Əlləri qoynundazarıyar, sızlar. S.Vurğun. Yanır od içində balaquşcuğaz; Bəzən sayıqlayır, zarıyır az-az.M.Rahim.
  • Bir Cevap Yazın