zahirən : zərf [ər.] Xarici görünüşünə,görkəminə görə, xaricən, üzdən. Zahirən kimgözü görməz fələki-xunxarın; Məni bu gündəgörən böylə sitəmkar olmaz. Qövsi. ..On-onbeş adam zahirən seyid libasında, başlarındayaşıl əmmamə və bellərində yaşıl qurşaq həriki tərəfdən bizi əhatə edib yapışdılar atlarımızıncilovundan. C.Məmmədquluzadə. Zahirən.. [Tehranın] sakitlik və ətalətini pozacaqbir hərəkət gözə dəymirdi. M.İbrahimov.Səməd zahirən, doğrudan da, mürgüləyənadama bənzəyirdi. İ.Hüseynov. // Anlaşıldığıüzrə, məlum olduğu üzrə. Bir cavan tazədəngəlib ərsəyə; Əcaib oğlandır, adı Məhəmməd;Zahirən özütək pak imiş əsli; Ola bilməz heçövladi-Məhəmməd. M.P.Vaqif.

Bir Cevap Yazın