zədə : is. [fars.]

  • Toxunmaq, yaxud bərkbir şey dəymək nəticəsində bir şeydə əmələgələn əzik yeri, qopuq, qəlpə, çatdaq və s.Bu stəkanın zədəsi var. // Meyvələrdə qurddəymə, yaxud dolu və s.-dən əmələ gələnxəsar. Meyvənin zədəsi var. Bu qovunda zədəyoxdur. _ Zədə vurmaq – 1) zədələmək;2) məc. yaralamaq. Zədə dəymək (toxunmaq)– 1) xarab olmaq. [Ana:] Ay oğul, bəlkəağlına zədə toxunub. S.Rəhman; 2) məc. yaralanmaq.Zədə salmaq – zədələmək, yaralamaq.Müjganların salıb bağrıma zədə;Dözmək olmaz munca dərdi-bihədə. Q.Zakir
  • Xarici təsir nəticəsində orqanizmin biryerində toxumanın əzilməsi, ziyan görməsi;kontuziya. Kənd təsərrüfat işlərində müşahidəolunan zədələr cürbəcür olur….zədə [fars.] Bəzi mürəkkəb sözlərin “vurulmuş,uğramış, düçar olmuş, giriftar olmuş”mənalarını bildirən ikinci tərkib hissəsi; məs.:qəmzədə, müsibətzədə, fəlakətzədə.
  • Bir Cevap Yazın