zəbt : is. [ər.] Silah gücü ilə, zorla tutma,ələ keçirmə, hakimiyyəti altına alma, ixtiyarınaalma; sahiblənmə, yiyələnmə. Qalanınzəbti. Şəhərin zəbti. _Zəbt etmək – 1) zorlatutmaq, ələ keçirmək, hakimiyyəti altına almaq,işğal etmək, ixtiyarına almaq, zorla sahiblənmək.Güllücə kəndini düşmən zəbt etdi.S.S.Axundov. [Şah Mirzə Ağa xana:] Niyəməndən izn almamış Heratı zəbt etdin?C.Cabbarlı. Cəfərqulu Fərhad bəyin evlərinizəbt və özünü həbs etməyə göndərildi. Qantəmir;// məc. özünə tabe etmək, yiyələnmək.Təbiəti zəbt edib almağın zamanıdır; Kainatazəlzələ salmağın zamanıdır. M.Müşfiq; 2) klas.qeyd etmək, yazmaq; 3) hafizəsi ilə tutmaq,hafizəsində saxlamaq, qavramaq.

Bir Cevap Yazın