ya₁ : bağl. Bölgü və ehtimal mənalarını bildirir(ya da, ya da ki, ya ki variantları da vardır).Ya təmə kəs həyat zövqündən; Ya ləbiləli-dilsitandan keç. Füzuli. Ya buyur cəllada,ya çəkdir dara; Ya yetir dərmana, üzün bürümə!Aşıq Ələsgər. Bunu da ərz edirik ki, ..məktubu Hacı Məcid əfəndi ya özü yazıb, ya özyavuq adamlarının birinə yazdırıb.. C.Məmmədquluzadə.

Bir Cevap Yazın