vurulmaq₁ : məch.

 • Zərbə endirilmək.Ağac ilə vurulmaq. // Döyülmək, kötəklənmək
 • Çalınmaq, qaxılmaq, soxulmaq. Payavurulmaq. Taxtaya iki mıx vurulmuşdur
 • Güllə ilə vurulub öldürülmək. Ovda ikicəquş vuruldu. – Üzvlərdən Hacı Mirzə Həsənvuruldu. M.S.Ordubadi. Kəndxuda çox qorxaqadamdı. Uryadnikin vurulmağı onu büsbütünhaldan çıxarmışdı. M.Hüseyn. // Gülləilə və ya başqa bir şeylə vurulub yaralanmaq.Ceyran ayağından vurulmuşdur
 • Dayadılmaq, qoyulmaq, dirədilmək.Dəstək vurulmaq. Dayaq vurulmaq
 • Taxılmaq, keçirilmək, bağlanmaq. Cidarvurulmaq. Buxov vurulmaq
 • Sərrast atılaraq toxundurulmaq, dəydirilmək.Hədəf vurulmuşdur. // Güllə və s. iləzədələnmək. Vurulan təyyarə qudurmuş itkimi ulaya-ulaya yerə getdi. Ə.Vəliyev
 • Yüklənmək, yığılmaq, qoyulmaq, doldurulmaq.Vaqonlara yük vurulub qurtardı.Maşına iki ton yük vurulmuşdur. Anbarlaraon tonlarla buğda vurulub
 • Taqqıldadılmaq, döyülmək. Səhər çayiçərkən qapı vuruldu. M.S.Ordubadi
 • Çalınmaq, eşidilmək. Zəng vuruldu. Birneçə dəqiqə sonra qulluqçu Rüstəmbəyin yanınaqonaq gəldiyini xəbər verdi. Çəmənzəminli.Üçüncü zəng vurulurdu. Camaattamaşa zalına axışdı. S.Rəhman
 • Sürtülmək, çəkilmək, yaxılmaq. Qapıyatəzə rəng vurulmalıdır
 • Yapışdırılmaq, asılmaq, bənd edilmək.Divarlara elan vurulmuşdur. – Kinoların qabağınanümayiş etdirilən filmlərin şəkillərivurulmuşdu. M.İbrahimov. Qəhvəyi telefonqutusu Miçurinin portretinin düz altındandivara vurulmuşdu. M.Hüseyn
 • riyaz. Artırılmaq, zərb edilmək. İki beşəneçə dəfə vurulmuşdur? İyirmi ikiyə vurulandaqırx alınır
 • Calanmaq, aşılanmaq. Calaq vurulmaq.Qələm vurulmaq. Aşı vurulmaq
 • Kəsilmək, kəsilib gödəldilmək, qısaldılmaq.Paltonun ətəkləri bir qədər vurulmalıdır
 • Cihaz və s. vasitəsilə yeridilmək (maye,hava, qaz və s.). Balona hava vurulmaq.Nasosla su vurulmaq. İynə vurulmaq
 • dan. Bir vahid əsas götürülərək hesablanmaq.[Soltan:] Hədiyyələri hesabladım.Qızıla vurulsa, beş yüz min dinar qiyməti var.M.Hüseyn
 • Bir sıra isimlərin yanına gətirilərəkismin ifadə etdiyi məna ilə əlaqədar mürəkkəbfeillər və müxtəlif ifadələr düzəldilir;məs.: yamaq vurulmaq (yamaqlanmaq), nalvurulmaq (nallanmaq), əl vurulmaq (toxunulmaq).
 • Bir Cevap Yazın