ve : “V” hərfinin və bu hərflə işarə olunansamitinin səssizin adı.VEC Adətən feillərlə işlənir: vecə gəlmək– lazım olmaq, gərək olmaq, yararlıqgöstərmək, yaramaq. [Bəylərdən birisi:]Həkim tayfasının ehtiramı vacibdir, xalqınvecinə gəlirlər. M.F.Axundzadə. [Bəbir bəy:]Ancaq ki özün yovuşan adam deyilsən, .. vecəgələn deyilsən, üzünə deyirəm. Mir Cəlal;// hörməti olmaq, əhəmiyyəti, dəyəri olmaq.Puç olsun qocalıq, gördün ki, necə; Bir pulcaxublara gəlməzmiş vecə. M.V.Vidadi; vecinəalmaq – saymaq, etina etmək, əhəmiyyətvermək, hesablaşmaq. Bizim Həzi də belə şeyivecinə alan deyil. S.Rəhimov; vecinə almamaq– saymamaq, etina etməmək; mütəəssirolmamaq. Kəndin uşaqları bu dəhşətli gurultunuheç vecinə də almırdılar. P.Makulu;vecinə gəlməmək – bax vecinə almamaq.Bu hal Rəfizadənin vecinə gəlmirdi.M.S.Ordubadi. Fəqət ofiser görərdi ki, davayaman qızışıb, bunların heç birinin vecinəgəlmir. Əmr elərdi ki, vuruşanları gülləyəbassınlar. H.Sarabski; nə vecimə (vecinə) –bir şeyə, bir hadisəyə qarşı laqeydliyi ifadəedir – nə işimə (nə işinə), nə borcuma (nəborcuna). [Sona xanım:] A kişi, mənim nə veciməki, rus firəng malını qadağan edibdir.M.F.Axundzadə. A qardaşlar, axır bir deyinizgörüm, mənim nə vecimə ki, səhərlər saataltıda kontora gəlib, axşam saat onda azadolursunuz. C.Məmmədquluzadə.

Bir Cevap Yazın