vətəndaş : is.

  • Müəyyən bir dövlətəhalisinə mənsub olub, öz dövlətinin qanunlarıilə müəyyən edilmiş bütün tələbləri yerinəyetirməyə borclu olan şəxs. Azərbaycanvətəndaşı. – Ey bahar ölkəmin vətəndaşları!Yol açın şəfəqdən hörülmüş nəslə. A.Şaiq. Birbalaca Vətən daşı; Vətən daşı olmayandan;olmaz ölkə vətəndaşı… M.Araz. // Bir dövlətintəbəəsi. O hansı ölkənin vətəndaşıdır?2. Yaşlı adam, kişi. Bir vətəndaş gəlmişdi.Bu vətəndaş kimdir? – Darvazanın qapısındabir-iki nəfər vətəndaş durub, bir qulluqçu ilənəsə danışırlar. C.Məmmədquluzadə. // Yaşlıadamlara rəsmi müraciət forması. Vətəndaş,vəsiqənizi göstərin! Vətəndaş, yol verin, keçim!◊ Vətəndaş müharibəsi – bir dövlət daxilindəantaqonist siniflər arasında silahlı mübarizə.

  • Bir Cevap Yazın