vərəq : is.

  • Müəyyən şəkildə və ölçüdəkəsilmiş kağız parçası, kağız təbəqəsi. Birvərəq kağız. // Səhifə. Bir yeni aləm var hərvərəqində. S.Vurğun
  • mətb. Çap mətninin on altı səhifədənibarət olan ölçü vahidi. Kitab 10 çap vərəqidir._ Müəllif vərəqi – müəllif qonorarınıhesablamaq üçün vahid götürülən 40.000mətbəə nişanı
  • Yarpaq.◊ Vərəqi çevrilmək – halı dəyişmək, pozulmaq,pərt olmaq; peşman və ya narazıolmaq. Məni görən kimi vərəqi çevrildi.vərəq-vərəq zərf 1) Tək-tək vərəqlərlə,hər bir vərəq ayrılıqda. Kitabı vərəq-vərəqaçmaq; 2) məc. bir-birinin ardınca, bir-bir.Üzündəki qəm dastanı açılmışdır vərəq-vərəq.S.Vurğun.
  • Bir Cevap Yazın