vəch : is. [ər.]

  • klas. Üz, sifət, çöhrə,surət. Leyk hanı səndə bəsirət gözü; Ta görəsənvəchi-dilarasını. M.Ə.Sabir
  • Yol, üsul, vasitə, tərz, qayda (adətən“ilə” qoşması, yaxud “lə” şəkilçisi ilə işlənir).Əvvəl zaman kürreyi-ərzin qabığı qayətnazik olub, ona görə bu vəchlə vücuda gələnçatlaqların da ədədi artıq olmuşdur. H.Zərdabi.Elə asan vəchlə başa düşdülər ki, dəxibu dildən başqa qeyri bir dil axtarmağa hacətqalmadı. C.Məmmədquluzadə. _ Heç (bir)vəchlə – heç bir surətlə, heç bir yolla, qətiyyən,əsla. Uşaq heç vəchlə bədbəxt anasıZeynəbin səfərə getməsinə inanmayırdı.M.S.Ordubadi. Qaraca qız bu zülmdən xilasolmaq üçün neçə dəfə qaçmaq fikrinə düşmüşdüsədə, lakin qaçmağa heç bir vəchləimkan tapa bilməmişdi. S.S.Axundov. [Səriyyəxala] alt köynəyinin yaxasında gizlətdiyi30 tümən pulu heç bir vəchlə xərcləməkistəmir(di).. M.İbrahimov. Hər vəchlə – hərbir vasitə ilə, hər necə olur olsun. Axır günlərtez-tez Gülüşlə görüşməyə can atan Günəşhər vəchlə Gülüşdən söz almaq istəmişdisə də,müvəffəq ola bilməmişdi. Ə.Vəliyev
  • klas. Səbəb, vəsilə, cəhət, münasibət.Dəmbədəm gər düşsə gözdən dürri-əşkimvəchi var. Füzuli. Göstərsə yarə könlünü varvəchi Seyyidin; Öz xaneyi-xərabını memaragöstərir. S.Ə.Şirvani. Kəndli dedi: – Vəchibudur, müxtəsər; Səndə o şeydən əbədən yoxəsər. A.Səhhət. _ Nə vəch ilə – nə səbəbə,nə üçün, niyə. Nə vəch ilə tutub xət səfheyirüxsarınol şuxun? Q.Zakir.
  • Bir Cevap Yazın