pambıq : is.

  • Qozalarının içindəki liflərindəniplik hazırlanan kolşəkilli birillik cənubbitkisi, həmçinin bu bitkinin ağrəngli lifləri.Pambıq əkini. Pambıq tədarükü. Pambıq bitkisiən qədim mədəni bitkilərdən biridir.– Yolun hər iki tərəfində pambıq kollarınındüz cərgələri uzanıb gedirdi. Ə.Əbülhəsən._Pambıq sovkası zool. – bitkilərə (əsasən,pambıq bitkisinə) ziyan vuran zərərverici.Pambığa ən təhlükəli ziyanvericilərdən biripambıq sovkasıdır. Pambıq zavodu – yığılmışpambığı çiyid və s.-dən təmizləyərəkonu ilk emal edən müəssisə. [Qaçay:] Pambıqzavodunda iş olduğunu eşidib, MirzəCəmilin hüzuruna təşrif gətirdi. Ə.Vəliyev.Pambıq məntəqəsi – yığılmış pambığı qəbuledib, pambıq zavodlarına göndərən məntəqə
  • Həmin bitkinin tibb və məişətdə işlədiləntəmizlənmiş liflərdən ibarət tüklü tiftikkütləsi. Yaraya pambıq qoymaq
  • Pambıq ipliyindən toxunmuş, yaxudiçərisinə pambıq qoyulmuş. Pambıq parça.Pambıq yorğan.
  • Bir Cevap Yazın